Tarixi siyasi əsaslandırma

05/06/20 4:35

Müasir dünya siyasətdə narahat məqamların:-Milli dövlətlər üzərində geosiyasi maraqların dominantlığ, hüququn, siyasi ədalətin aşılandı bir şəraitdə millətlər üçün informasiya siyasəti olduqca əhəmiyyətlidir. Azərbaycan xalqı və dövlətinin kordinasiyalı informasiya müharibəsinədən ən çox itki verən və əziyyət çəkən tərəfdir. Tarixi ərazilərinin 100 də 80 %-i parçalanan və talan edilən Azərbaycan üçün xüsusən Qərbi Azərbaycan torpaqlarında qurulan Ermənistanın yürütdüyü sistemli mübarizə Azərbaycan həqiqətləri uğurunda səfərbər olmağı bizlər, hər bir Azərbaycan və Qərbi Azərbaycanlılar üçün siyasi prioritetə çevirilməlidir.

Ermənistan Respublikası Azərbaycanın tarixən ayrılmaz tərkib hissəsi olan İrəvan xanlığının və digər tarixi vilayətlərimizin ərazisində yaradılmışdır. Ermənistan dövləti qurulduqdan sonra da bu torpaqların əsil sahibləri olan Azərbaycanlılar müxtəlif dövrlərdə erməni silahlı birlışmələri tərəfindən təqiblərə, hərbi təcavüzə məruz qalmış, kütləvi qətliyamlarla üzləşərək öz torpaqlarını tərk etməyə məcbur edilmişlər.Qərbi Azərbaycan ərazilərinin yerli əhalisinin etnik kimliyi, ermənilərin buraya nə vaxt və hansı məqsədlərlə köçürüldüyünü, Ermənistan Respublikasının  Azərbaycan və Gürcülərdən fərqli olaraq özlərinə “ərazi və paytaxt seçməyin”  hansı tarixi siyasi şərtlərdən və zərurətdən “doğduğunu” , hazırki və gələcək nəsillərə o cümlədən dünyaya tarixi həqiqətləri göstərmək əsas hədəflərdən biridir.

Elan edilən Qərbi Azərbaycan (İrəvan) Respublikasının yaranışının tarixi əsaslandırması aşağdakı məsələləri həll etməlıidir.

-Daima sülhün müxtəlif xalqların və dinlərin sülh içərisinə yaşadığı Qafqaz ermənilərin köçürülməsi ilə faciələrin, soyqırımların etnik-dini qarşıdurmaların məkanına çevirilməsi,dünya miqyasında ermənilərin bir cinayətkar etnos kimi ifşa edilməsini
– Azərbaycanın tarixində, onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan Qərbi Azərbaycan tarixinin ən qədimdən dövrümüzədək mövcud ictimai- siyasi şərait baxımından, həm də vətəndaşlıq mövqeyinin təzahürü və gənclərdə milli iftixar hissinin gücləndirilməsi baxımından bir fakültativ kursunun tədrisinə nail olunmasını,

-Qərbi Azərbaycan (İrəvan şəhəri və 15 mahal) min illər boyu Azərbaycanlıların tarıxı vətəni, ata-baba yurdu olmuşdur.

-1828-ci ildən başlayaraq Rusiya İmperiyasının İrəvan xanlığını işğalından sonra burada yaşayan Azərbaycanlılar öncə Rus imperiyası tərəfindən, sonra isə erməni silahlı birləşmələri və Erməni dövləti tərəfindən kütləvi köçürmələrə, deportasiyalara, təqib və soyqırıma məruz qalmışlar.

-“Hansı ərazidə hansı millət yaşayırsa həmin ərazidə də o millətin dövləti olmalıdır” prinsipini həyata keçirmək üçün dünyanın 4 bir yanından ermənilər məqsədli şəkildə Qərbi Azərbaycan torpaqlarına köçürülmüşdür.

-1918-il Batum konfransında əldə olunan beynəlxalq razılamaya uyğun olaraq Azərbaycanın 9 min km tarixi ərazilərində yaranan Ermənistan dövləti Sovet dönəmində yaradılan əlverişli şəraitdən istifadə edərək digər Azərbaycan ərazilərini o cümlədən Zəngəzur Göyçə və digər mahalları ermənistana qataraq Türkiyə ilə Azərbaycan arasında quru sərhədlrin aradan qalxmasına, Naxçıvanın təcrid vəziyyətinə düşməsinə nail olmuş və İrana çıxış əldə etmişlər. Lakin Ermənistan dövlətinin işğalçılıq siyasəti bununlada yekunlaşmamış sovetlərin dağılmasından istifadə edərək Azərbyacanın 20 faiz ərazisini işğal etmişdir.

 

-Qərbi Azərbaycan (İrəvan şəhəri və 15 mahal) min illər boyu Azərbaycanlıların tarıxı vətəni, ata-baba yurdu olmuşdur.

1813-1828-ci illərdən başlayaraq, Rusiya İmperiyasının İrəvan xanlığını işğalından sonra, Qərbi Azərbaycan ərazilərinə ermənilərin köçürülməsinə başlanmış, burada yaşayan Azərbaycanlılar öncə Rus imperiyası tərəfindən, sonra isə erməni silahlı birləşmələri və Erməni dövləti tərəfindən kütləvi qovulmuş, deportasiyalara, təqib və soyqırıma məruz qalmışlar.

-Birinci Dünya müharibəsi nəticəsində meydana çıxan yeni siyasi düzənin formalaşma qaydalarına uyğun olaraq, yəni “Hansı ərazidə hansı millət yaşayırsa həmin ərazidə də o millətin dövləti olmalıdır” prinsipini təmin etmək məqsədi ilə, dünyanın 4 bir yanından ermənilərin  Qərbi Azərbaycan torpaqlarına köçürülmə siyasəti davam etdirilmişdir.

-1918-il Batum konfransında əldə olunan beynəlxalq razılamaya uyğun olaraq Azərbaycanın 9 min km tarixi ərazilərində yaranan Ermənistan dövləti, Sovet dönəmində yaranmış əlverişli şəraitdən istifadə edərək, digər Azərbaycan ərazilərinin də, o cümlədən Zəngəzur, Dərələyəz, Göyçə mahalları ermənistana qatılmasına nail olmuşdur. Beləliklədə Türkiyə ilə Azərbaycan arasında quru sərhədlərin aradan qalxmasına, Naxçıvanın təcrid vəziyyətinə düşməsinə nail olunmuş və İran sərhəddinə  çıxış təmin edilmişdir. Lakin Ermənistan dövlətinin işğalçılıq siyasəti bununla da yekunlaşmamış, sovetlərin dağılmasından istifadə edərək Azərbyacanın 20 faiz Dağlıq Qarabağ və ətraf ərazilərini də işğal etmişdir.

Nəticədə, Azərbaycan ərazilərinin Rusiya tərəfindən işğalından günümüzə qədər, məqsədli plan əsasında yürüdülən siyasət nəticəsində Vətənimizin təxminən 70% yaxını işğal olunmuşdur.

 

 

Baş vermiş ədalətsizliyi aradan qaldırmaq, tarixi ərazilərimizə sahib çıxmağımızı təmin etmək, həmin ərazilər üzərində dövlətimizin və millətimizin suveren hüquqlarını bərpa etmək etmək məqsədilə, hesab edirik ki aşağıdakı addımlar atılmalıdır:

 1. Yaradılması elan olunmuş Qərbi Azərbaycan (İrəvan) Respublikasının (QAR )legitim, qanuni orqanlarının formalaşdırılması:
 • Qərbi Azərbaycan kökənli əhalinin müəyyən edilməsi və siyahıya alınması.
 • QAR parlament seçkilərinin keçirilməsi və mühacirət hökümətinin yaradılması.
 • QAR- in beynəlxalq təşkilatlarda təmsilçiliyinə nail olunması və digər dövlətlər tərəfindən tanınması istiqamətində fəaliyyətin təşkil olunması.
 • QAR ərazisinin dünya beynəlxalq birliyi tərəfindən tanınması məqsədilə informasiya siyasətinin müəyyən və təmin edilməsi, müvafiq strukturlarının (TV, saytlar, agentliklər və sair mərkəzlər) yaradılması.
 • Qərbi Azərbaycanda hüquqları pozulmuş vətəndaşlarımızın mülki, siyasi, sosial, iqtisadi və mədəni hüquqlarının müdafiəsinin təmin olunması istiqamətində fəaliyyətin təşkili.
 • QAR ərazisində dağıdılmış, vandallığa məruz qalmış maddi və mənəvi abidələrin müəyyənləşməsi, tədqiqi və təbliği, müdafiəsinə nail olunma istiqamətində fəaliyyətin təşkili.
 • Qərbi Azərbaycan tarixinin tədqiqi və təbliği işinin təşkili.
 1. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi istiqamətində aparılan danışıqlar masasına Qərbi Azərbaycan probleminin gətirilməsi ilə Azərbaycanın ədalətli mövqeyinin gücləndirilməsi və geosiyasi situasiyanın kəskin şəkildə dövlətimizin xeyrinə dəyişdirilməsinə nail olunması.
 2. Ermənilər tərəfindən Qərbi Azərbaycan torpaqlarının işğal edilməsi və həmin ərazilərdən Azərbaycanlı əhalinin qanunsuz və zorakı üsullarla çıxarılmasının siyasi-hüquqi əsaslandırılması və beynəlxalq miqyasda ictimailəşməsinənail olunması.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qərbi Azərbaycan (İrəvan) Respublikasının Katibliyinin

Ə S A S N A M Ə S İ

Qərbi Azərbaycan Respublikasının Katibliyi legitim dövlət orqanları formalaşanadək fəaliyyət göstərir və aşağıdakı vəzifələri həyata keçirir.

 1. Qərbi Azərbaycan Respublikasının Millət Şurasının işini təşkil edir: –
  • Millət Şurasının iclaslarının keçirilməsi qaydasını və gündəliyini müəyyən edir.
  • Millət Şurasının üzvülüyünə namizədlərin müəyyən olunmasını və seçilməsi üçün təşkilat komitəsinə təqdim edir.
  • Qərbi Azərbaycan Respublikasına ünvanlanmış sənədləri qəbul edir, və mahiyyəti üzrə baxılmasını təmin edir.
  • Qərbi Azərbaycan Respublikası vətəndaşları tərəfindən daxil olmuş ərizə şikayət və təkliflərin qəbul edilməsini və baxılmasını təmin edir.
  • Qərbi Azərbaycan Respublikasının kadr bankını yaradır.
 2. Qərbi Azərbaycan Respublikasının o cümlədən onun yaratdığı qrumlarının fəaliyyətini tənzimləyən normativ-hüquqi sənədlərin hazırlanması və qəbul edilməsi işini təmin edir.
  • Qərbi Azərbaycan Respublikasının fəaliyyətini təmin edən komissiyaların formalaşmasını həyata keçirir.
  • Qərbi Azərbaycan Respublikasının Komissiya sədrləri tərəfindən təqdim olunmuş əsasnamələri müzakirə və təsdiq edir.
  • Komissiyaların fəaliyyətini müzakirə edir və hesabatar qəbul edir.
  • Komissiya sədrinin təqdimatı ilə komissiya üzvülərini təsdiq edir.
  • Qərbi Azərbaycan Respublikasının rəsmi qrumlarının fəaliyyətini tənzim edir.
 3. Qərbi Azərbaycan Respublikasının daxili və beynəlxalq fəaliyyətinin ictimaiyyətə çatdırılmasına nəzarəti həyata keçirir.
 4. Qərbi Azərbaycan Respublikasının Katibliyi yeni Parlament fəaliyyətə başladıqdan sonra səlahiyyətlərinə xitam verilir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Use live layout and alignment guides

Click the image below and drag it around the page. With images that have text wrapping, the text moves around the picture so you get a live preview of the new layout. Try to line the image up with the top of this paragraph to see how the alignment guides can help you position it on the page.  Click the Layout Options button next to the image to change how it interacts with the text. Learn more at office.com

 

 

 

 

2.  Collaborate in Simple Markup View

The new Simple Markup revision view presents a clean, uncomplicated view of your document, but you still see markers where changes and comments have been made. Click on the vertical bar on the left side of the text to see changes. Or click the comment icon on the right to check out comments about this text .

Learn more at office.com

3.  Insert Online Pictures and Video

Add and play online videos inside your Word documents. Add your pictures from online photo services without having to save them first to your computer. Click Insert > Online Video to add a video to this document.

4. Enjoy the Read

Use the new Read Mode for a beautiful, distraction-free reading experience. Click View > Read Mode to check it out. While you’re there, try double clicking on a picture to get a closer view. Click outside the image to return to reading.

5.  Edit PDF content in Word

Open PDFs and edit the content in Word. Edit paragraphs, lists, and tables just like familiar Word documents. Take the content and make it look great.

Download this helpful PDF from the Office site to try in Word or pick a PDF file on your computer. In Word, click File > Open and navigate to the PDF. Click Open to edit the content or read it more comfortably using the new Read Mode.

Ready to get started?

We hope you enjoy working in Word 2013!

Sincerely,

The Word Team

Learn More

Keep going. There are lots more new features and ways to work in Office. Check out our Getting started with Word 2013 page online to dive right in.