«Türkəm» deyirsənsə, öyrənməli və bilməlisən!..

26/01/22 10:14
 1. Tarixdə ilk Türk adıyla qurulan Türk Dövləti, Asiya Hun Dövləti
 2. Türk adı ilə qurulan İlk Milli Türk Dövləti I Göktürk Dövləti
 3. Oturaq həyata keçən Türk Dövləti Uyğurlar
 4. Yazıdan ilk istifadə edən türklər, II Göktürk (Kutluklar) dövləti
 5. Avropada qurulan İlk Türk Dövləti, Avropa Hun Dövləti
 6. İstanbulu ilk dəfə mühasirəyə alan türklər, avarlar
 7. İlk əlifbadan istifadə edən türklər, türgişlər
 8. Dəmiri kəşf edən türklərdir.
 9. Puldan ilk istifadə edən türklər, sibirlər
 10. İlk Türk Pulunu Çap edən Türklər, Turgişlər
 11. Bizansla siyasi əlaqələr quran ilk türklər Göktürklər
 12. Türk Tarixinin İlk Yazılı Müqaviləsi, Asiya Hun-Çin andlaşması.
 13. İlk Türk Əlifbası, Göktürk-Orxon Əlifbası
 14. Törəni yazıya alan ilk türklər, uyğurlar
 15. Türk Tarixi və ilk yazılı sənədlər, Orxon yazıları
 16. Tarixdə ilk onluq ordu sistemini yaradan, Asiya Hunları-Metehan
 17. İlk Türk hökmdarı Teoman, Asiya Hun Dövləti
 18. Türk adı ilk dəfə ÇİN MƏNBƏLƏRİNDƏ çəkilir.
 19. Türklərin ilk paytaxtı Ötükən
 20. İlk heyvan sənəti üslubu, skiflər
 21. İlk pencək, şalvar, kəmər və kəmər toqqası, skiflər
 22. Yad dinləri qəbul edən ilk türklər uyğurlar
 23. Şərqdən Anadoluya gələn ilk türklər, hunlar
 24. İlk atlı köçəri türk sivilizasiyası skiflər
 25. İlk dəfə kağız və mətbəədən istifadə edən türklər, uyğurlar
 26. Tarixdə atı əhliləşdirən ilk xalq türklər
 27. İlk yazılı Türk Milli Tarixi mənbəyi Orxon Yazıları
 28. İlk qatıq, bastdırma və ət konservləri, türklər
 29. Ən uzun dastan, Manas-Qırğız
 30. Yəhudi dini qəbul edən yeganə türklər, Xəzərlər
 31. İslamı qəbul edən ilk türk tayfası Karluklar
 32. İlk müsəlman türk dövləti Qaraxanlılar
 33. İlk Müsəlman Türk İmperiyası, Qəznəvilər
 34. Misirdə qurulan ilk Türk İslam Dövləti Tolunoğulları
 35. Hicaz bölgəsinə hakim olan ilk türk dövləti İhşidlər
 36. İslamı ilk dəfə Hindistana gətirən türklər, Qəznəvilər
 37. Türk dilini rəsmi dil elan edən ilk Türk dövləti Qaraxanlılar
 38. Türk dilini rəsmi dil elan edən ilk Türk Beyliyi, Karamanoğulları
 39. Anadoluda türklərin ilk paytaxtı İznik
 40. İlk türk dənizçisi və admiralı Çaka bəy
 41. Səlcuqların Bizansla birinci müharibəsi, Pasinlər
 42. Türk dünyasının ilk lüğəti «Divan-I Lügati’t Türk»
 43. İlk Türk Siyasi Kitabı, Kutadqu-Bilig
 44. İstanbulu mühasirəyə alan ilk müsəlman türk dövləti, Çaka
 45. İlk Türk-İslam Mədrəsəsi, Qəznəvilər, Beyhəkiyə mədrəsəsi
 46. Anadoluda İlk Məscid, Diyarbəkir Ulu Məscidi
 47. ​​Anadoluda ilk dini-siyasi qiyam, Babai üsyanı
 48. Anadoluda ilk dastan «Danişmentnamə»
 49. Hələ 2500 il əvvəl səhranın ortasında “TURFANDA TƏRƏBƏZ VƏ MEYVƏ” yetişdirən ilk millət türklər olub.
 50. 49.İslamı bədəvi qəbilə dini olmaqdan xilas edən və onu yayan türklərdir. Türklər İslamla şərəfləndirilib. Bu böyük yalandır.
 51. İslamın Avropaya yayılmasının qarşısını alan da türklər, xəzərlərdir. Deyirlər ki, dünyaya türklər nizam verib, ya da bu vəd boşuna deyilməyib.
 52. Səlcuqlar dünyəvi dövlət modelini həyata keçirən ilk türklərdir.
 53. İqlim şəraitini dəyişdirən Jada — Yada daşından ilk və yeganə istifadə edən xalq türklərdir. Daş abidə və ya məzar tapılarsa, Orta Asiya türkləri onu qədimdə “Yada daşı” adlandırmışlar.
 54. Alp dağları Avropanın ən böyük dağları olsa da, Avropada heç bir dildə Alp heç bir məna daşımır. 37 Türk ləhcəsində Alp “Uca” deməkdir.
 55. Avropalıların əcdadları türklərdir. Qərb ekspertləri min illər əvvəl Avropaya yayılan köç hərəkatını belə izah edirlər.
 56. 1453 İstanbulun ilk fəthi deyil. Bu tarix Anadolunun fəthi deyil, onun “geri alınması”dır. 1453-cü il İstanbulun türklərin əlinə keçdiyi tarix deyil. Daha doğrusu, «İSTANBULUN TÜRKLƏR TARAFINDAN QURTARMA TARİXİDİR»56.卐 OZ damğası ruhların Allaha qayıdışını simvolizə edən, İtirilmiş Qitə MU-dan çıxan türklərin simvoludur.
 57. Dîvânu Lugâti’t-Türkdəki xəritə Yaponiyanı göstərən ilk dünya xəritəsidir.
 58. Türklər 15 min ildir Anadoludadırlar. 1071-ci il tarixi türklərin Anadoluya ilk deyil, son gəliş tarixidir.
 59. Romalılardan əvvəl İtaliya yarımadasında yaşamış etrüsklərin danışdıqları etrüsk dili türk, Turan mənşəlidir.
 60. Hazırda riyazi olaraq işlədilən rəqəmlər uyğur rəqəmləridir. Yanlış olaraq bunu ərəblərin adıyla bağlayırlar.
 61. Bütün əlifbalar runik türk əlifbası əsasında yaradılıb.
 62. 62.İlk xristianlığı qəbul edən türklər Albaniya və Ərməniyyə türkləridir. Bu gün bu faktı ermənilər öz adlarına çıxmağa çalışırlar və qismən nail olublar. Erməni dediyimiz haylar isə Ərsaq türklərinin Altaylı Qriqorisin yaydığı dini görüşləri sahibləndikləri ortadadır.
 63. Dünyanın Qızıl Qurşağında ən çox yaşayan xalq Türk xalqlarıdır.
 64. Dünya daim Türk hakimiyyəti altında olub və 1552-ci ildə Kazanın işğalı ilə bu hakimiyyəti zəiflətməyə başladılar.
 65. “Dədə Qorqud” dastanında da göstərilir ki: “Axır zamanda xanlıq geri Qayıya dəyə, kimsə əllərindən almaya. Bu dediyin Osman nəslidir, iştə sürüb gediyor” (Kitabi-Dədə Qorqud).
  Mənbə: GÖKTÜRK (Fb)